zahra Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
zahra Profile Picture
1 سال قبل

به سراغ من اگر میایید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من

سهراب سپهری


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
zahra تصویر پروفایلش را تغییر داد
9 دقیقه قبل

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
zahra تصویر پروفایلش را تغییر داد
9 دقیقه قبل

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.